Data Protection.


Integritetspolicy för Bonnier Books

Senast reviderad: 2018-12-05

Introduktion

I den här integritetspolicyn förklarar vi, Bonnier Books Nova AB med organisationsnummer 559080–9090 (“Bonnier Books”, “vi” eller “oss”), hur vi behandlar personuppgifter.

Vi använder information som vi samlar in om dig för att kunna bedriva vår verksamhet. Tillfällen då vi samlar in och behandlar dina personuppgifter är exempelvis om du är kontaktperson hos en av våra leverantörer, är en samarbetspartner till oss, om du lämnar ditt CV till oss, om du skickar e-post till oss, vid inbjudningar till evenemang eller om du har en annan relation till oss där vi behöver behandla dina personuppgifter.

Vi är del av koncernen Bonnier AB, med organisationsnummer 556508–3663, inom vilken vi delar vissa administrativa system varför vi delar vissa personuppgifter med Bonnier AB och ibland andra koncernbolag enligt denna policy. De företag som ingår i Bonnierkoncernen framgår under fliken Företag & Varumärken på bonnier.com. Vi ber dig notera att andra bolag inom vår koncern bedriver andra verksamheter och har egna integritetspolicies för dessa.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter nedan.

Innehåll

Introduktion
Personuppgifter vi samlar in
Hur vi använder personuppgifter
Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Dina individuella rättigheter
Säkerhet för dina personuppgifter
Var vi sparar och behandlar personuppgifter
Vårt bevarande av personuppgifter
Ändringar i denna integritetspolicy
Kontakta oss
Ändringshistorik

Personuppgifter vi samlar in

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter. De uppgifter vi har om dig beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du oss i samband med att du kontaktar oss eller vid exempelvis en affärsförbindelse, så som när du anmäler dig till ett evenemang, om du är kontaktperson/anställd hos en av våra leverantörer/samarbetspartners eller registrerar dig som användare i något av våra hjälpmedel.

De data som samlas in kan innefatta namn och kontaktuppgifter samt enhets- och användningsdata.

Hur vi använder personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter av följande huvudsakliga ändamål:

  • För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt.
  • För att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon eller på andra sätt.
  • För att administrera relationen med leverantörer, samarbetspartners och övriga.

Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kan komma att be om din tillåtelse eller ditt samtycke där det krävs. Alternativt så kan vi informera och där det krävs, be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning så som leverantörer av IT-tjänster, IT-system, redovisning och administration mm. Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar eller till t.ex. myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan läsa, redigera och begära att vi tar bort personuppgifter om dig genom att kontakta oss i enlighet med avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar från att vi mottagit din begäran och säkerställt vad ditt ärende rör.

Dina individuella rättigheter

Vi följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

  • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter.
  • Du har rätt att begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter, begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen.
  • Du har rätt att begära att vi lämnar över dina personuppgifter till annan organisation som ansvarar för att behandla dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på’ ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
  • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall du skulle vilja utöva någon av rättigheterna eller har andra frågor om vår behandling kan du kontakta oss via uppgifterna nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke och eller på behovsbasis, i syfte att kunna driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten ” Hur vi använder personuppgifter” och ” Anledningar till att vi delar dina personuppgifter” ovan. När vi överför personuppgifter från Europeiska Unionen och/eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet ”Var vi sparar och behandlar personuppgifter” nedan.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av oss kan lagras och behandlas i Sverige eller i andra länder där vi, våra samarbetspartner, koncernbolag eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om vi skulle överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. Vi kommer att använda EU:s standardklausuler som lämpliga säkerhetsåtgärder eller använda företag som certifierats enligt Privacy Shield.

Vårt bevarande av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera.

Generellt gallras dina personuppgifter eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Ibland avgör andra kriterier tiden för hur länge vi lagrar data, till exempel om vi har ett juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit oss att lagra informationen. Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera vår integritetspolicy när det behövs för att återspegla feedback och ändringar i vår verksamhet. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs under avsnittet ”Ändringshistorik”.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna integritetspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss

Om du har en fråga om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till oss som rör din integritet, kontaktar du oss genom att skicka ett mejl till info@bonnierbooks.com. Vi svarar på frågor inom 30 dagar.

Bonnier Books Nova AB (559080–9090) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi samlar in. Våra kontaktuppgifter är:

Bonnier Books Nova AB
Org. nr 559080–9090
Box 3159
103 63 Stockholm, Sverige

E-postadress: info@bonnierbooks.com

Ändringshistorik

December 2018: Policyn har uppdaterats för att vara mer koncis och tydlig. Inga sakliga uppdateringar.

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade integritetspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga intressenter den 25 maj 2018. Policyn har omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.